ReadyPlanet.com
COVERT Technology article

 

      

            หมายถึง เทคโนโลยีในการผลิตสิ่งพิมพ์ซีเคียวริตี้ที่ผู้ เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ แยกแยะ สิ่งพิมพ์จริงกับสิ่งพิมพ์ลอกเลียนแบบได้โดย ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบเท่านั้นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่เราเห็นได้ทั่วไป เช่น การใช้กระดาษซีเคียวริตี้ที่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์แบบเรืองแสง (Invisible Fiber Paper) ในธนบัตร

 

 

           ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้โดยการใช้ ไฟชนิดมีแสงสีม่วง (Ultra Violet Light) ส่องที่ธนบัตรเราจะเห็นเส้นใยไฟเบอร์ เรืองแสง ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นกระดาษที่ใช้ผลิตธนบัตรของแท้หรือไม ่อีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นโดยทั่วไปคือตามธนาคารต่างๆจะมีเครื่องมือตรวจสอบเช็คธนาคารโดยใช้หลอดไฟชนิดมีแสงสีม่วง (UltraVioletLight) เพื่อใช้ตรวจสอบเช็คธนาคาร หรือแม้แต่ลายเซ็นในสมุดคู่ฝากเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก็ใช้หลอดไฟชนิดนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะนี้ผู้ตรวจสอบสามารถหาได้จากผู้ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง   

 

 

             อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมการพิมพ์ซีเคียวริตี้ยังมีเทคนิคเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้เทคโนโลยี Covert อีกมากมายและเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าทำให้ลูกค้าอาจจะไม่ทราบว่าปัจจุบันมี เทคโนโลยีใดบ้างแต่ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของเรามากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมนี้ เราสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับลักษณะงานปัญหาการปลอมแปลงที่ลูกค้าพบ งบประมาณที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ เพื่อให้งานพิมพ์ซีเคียวริตี้ของท่านมีเทคนิคที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับแต่ละงานหากท่านสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตลอดเวลา  เรายินดีนำเสนอข้อมูลพร้อม ให้คำปรึกษากับทุกท่าน 

 
TECHNOLOGY

SMART PAYMENT
INTERNET OF THINGS (IoT)
RFID article
SMART CARD article
FORENSIC Technology article
OVERT Technology article