ReadyPlanet.com
RFID article

   

 

 

              หมายถึง บัตร (Card) หรือป้าย (Tag) ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารด้วย คลื่นวิทยุ (Radio Frequency) มาใช้งาน หากผู้ผลิตผลิตออกมาในรูปแบบบัตรพลาสติก ขนาดอาจจะเท่ากับบัตรเอทีเอ็ม มักจะนิยมเรียกว่าบัตรอาร์เอฟไอดี (RFID Card) แต่ถ้าหากผู้ผลิตผลิตออกมาในรูปแบบสติกเกอร์ก็จะเรียกว่าอาร์เอฟไอดีสติกเกอร์ (RFID Sticker) หรือหากผลิตออกมาในรูปแบบป้ายแข็ง ก็จะเรียกว่า อาร์เอฟไอดีแท็ก (RFID Tag)

 

 

 

 

 

   การแบ่งประเภทอาร์เอฟไอดี 

 

 

  (RFID) โดยปกตินิยมแบ่งตามคลี่นความถี่ที่ใช้งาน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทซึ่งมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

  -คลื่นความถี่ต่ำ (Low-Frequency RFID = LF RFID) มักนิยมนำมาใช้ในวงการปศุสัตว์

  - คลื่นความถี่สูง (High-Frequency RFID = HF RFID) มักนิยมนำใช้ในการผลิตเป็นรูปแบบบัตรเช่น บัตรใช้ในการเข้า-ออกประตู (Access Control Card) บัตรรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน (BTS Card, MRTCard

  - คลื่นความถี่ยูเอชเอฟ (Ultra High Frequency = UHF RFID) มักนิยมนำมาใช้ในวงการขนส่ง (Logistic)

  - คลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave) มักนิยมนำมาใช้ในงานเฉพาะด้านที่ต้องการระยะการอ่านไกลมาก

 

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หากท่านสนใจสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเทคโนโลยี RFID ของบริษัทได้เป็นการเฉพาะ

 
TECHNOLOGY

SMART PAYMENT
INTERNET OF THINGS (IoT)
SMART CARD article
FORENSIC Technology article
COVERT Technology article
OVERT Technology article