ReadyPlanet.com
technology

    พราะเราคือ ผู้นำสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงทคโนโลยีการพิมพ์ซีเคียวริตี้เพื่อป้องกันการปลอมแปลง มีความหลากหลายและมีต้นทุนสูง การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้อย่างได้ผลนั้น ต้องนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

 

               ทราบหรือไม่ว่าเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงนั้น นอกจากเป็นการป้องกันตราสินค้าแล้ว (Brand Protection) ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย เนื่องจากเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงต้องใช้ความรู้และวัสดุเฉพาะทาง รวมถึงการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต่อหนึ่งงานที่นำเสนอแก่ลูกค้า ทำให้สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือ 

 

 

                การใช้เทคนิคด้านการพิมพ์ เป็นแนวคิดที่สำคัญในการเพื่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพราะการนำเทคนิคการพิมพ์ใหม่ๆรวมกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่หลากหลาย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกตา สวยงาม มีเอกลักษณ์ เทคโนโลยีการพิมพ์หลักๆ มีดังนี้

 

 SMART PAYMENT
INTERNET OF THINGS (IoT)

 Internet of Things (IoT) "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต

RFIDRFIDarticle

 เทคโนโลยีเกี่ยวกับการนำคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) มาใช้ในการแสดงตน (Identification) รวมเรียกว่า อาร์เอฟไอดี RFID

Smart CardSMART CARDarticle

 เทคโนโลยีของการนำไมโครชิพคอมพิวเตอร์มาใช้รวมกับบัตรพลาสติก นิยมเรียกกันว่าบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card)

Forensic TechnologyFORENSIC Technologyarticle

 เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูงที่นำมาใช้ในงานพิมพ์ซีเคียวริตี้ การตรวจสอบจะทำกันในห้องแล็บ

Covert TechnologyCOVERT Technologyarticle

 เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงที่นำมาใช้ในงานพิมพ์ซีเคียวริตี้ การตรวจสอบต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เช่น การใช้ไฟแบล็คไลท์ เป็นต้น

Overt TechcologyOVERT Technologyarticle

 เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงที่นำมาใช้ในงานพิมพ์ซีเคียวริตี้ สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ 

1 [Go to top]