ReadyPlanet.com
Plastic Card article

       

      

  ด้วยการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ๆที่ทันสมัย พร้อมประสบการณ์ของทีมบริหารที่ทำการผลิตบัตรพลาสติกมากกว่า 20 ปี
  ทำให้วันนี้ บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด สามารถรองรับการผลิตบัตรพลาสติกทุกประเภท (Plastic Card Production) และ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตบัตรสมาชิก บัตรประจำตัวนักเรียน บัตรศูนย์อาหารได้อย่างภาคภูมิใจ ในปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก รวมถึงบริษัทฯชั้นนำในประเทศไทยเลือกที่จะใช้บริการของศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์
ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตบัตรได้เกือบทุกประเภท เช่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sale@sirisp.com เบอร์โทรศัพท์ 02 675 8338 

 

 

 OUR PRODUCTS

Government Security Printing article
EDC, Paymet System, Enrolloment System article
Security Printing article
RFID article
Non-Security Printing article